Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (povaco.nl) van Stichting Povaco, gevestigd te Eindhoven, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 75153491, (hierna: ‘Stichting Povaco’). Wij verzoeken u vriendelijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik van internetsites van Stichting Povaco

Door internetsites van Stichting Povaco te bezoeken en/of de op of via de internetsites van Stichting Povaco aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer van Stichting Povaco.

In geval specifieke voorwaarden op diensten van Stichting Povaco van toepassing zijn, zijn deze per dienst op de desbetreffende internetsite van Stichting Povaco gepubliceerd. Door gebruik te maken van de op de internetsite getoonde button ‘Ja, ik ga akkoord!’, verklaart de gebruiker zich akkoord en stemt gebruiker in met de toepasselijkheid en inhoud van de website(s) en de toepasselijke voorwaarden per dienst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een specifieke dienst en online beschreven content, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende dienst.

De op of via de internetsites van Stichting Povaco aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Aan de verstrekte informatie op de websites van Stichting Povaco kunnen door internetgebruiker(s) geen rechten worden ontleend.
Hoewel Stichting Povaco tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Povaco expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via haar internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Stichting Povaco beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Stichting Povaco garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren, zodat Stichting Povaco ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Gebruik van deze of andere internetsites van Stichting Povaco dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Povaco hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Povaco de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico. Stichting Povaco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Povaco niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Povaco behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van Stichting Povaco aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Povaco. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Povaco is het niet toegestaan links naar internetsites van Stichting Povaco weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stichting Povaco stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Povaco raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Povaco te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Povaco te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Stichting Povaco is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsites van Stichting Povaco verzonden worden.

Aansprakelijkheid

Stichting Povaco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
(a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van internetsites van Stichting Povaco,
(b) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden,
(c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Povaco of aan u wordt gezonden,
(d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
(e) misbruik van deze internetsite,
(f) verlies van gegevens,
(g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld of
(h) aanspraken van gebruikers en/of derden in verband met gebruik, het vertrouwen op en/of handelingen verricht naar aanleiding van de internetsites van Stichting Povaco of via deze internetsites aangeboden informatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stichting Povaco.

Wijzigingen

Stichting Povaco behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van Stichting Povaco aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Stichting Povaco is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Persoonsgegevens

Gebruiker stemt in met de registratie en verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens door Stichting Invite Media om bedrijfsmatige of marketing doeleinden en om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Toepasselijk recht

Op de internetsites van Stichting Povaco en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Menu